Programi Financa Publike

Programi i Lendes

 1. Probleme te pergjithshme te financave publike
 2. Aktiviteti i sektorit publik.
 3. Analiza pozitive dhe normative  
 4. Tatimet.Kuptimi teorik.Domosdoshmeria.
 5.  Karakteristikat e nje sistemi tatimor.Elementet e tatimeve.Klasifikimi.Tatimi dyfishte  
 6. Parimet dhe qellimet e tatimeve  
 7. Efektet e tatimeve  
 8. Llojet e tatimeve.Kuptimi i sistemit tatimor  
 9. Tatimi mbi shoqerite.Tatimi personal.Tatimi mbi pasurine.Tatimi mbi biznesin e vogel
 10. Taksat Te dalat publike
 11. Probleme te buxhetit te shtetit
 12. Probleme te huase publike
 13. Klasifikimi i huase publike.Metodat e emetimit.Emisioni i kartmonedhave
 14. Probleme te sigurimeve shoqerore , shteterore dhe private
 15. Format institucionale te organzimit te Sigurimit Shoqeror dhe metodat e financimit Ku kane lindur dhe pervoja e Fondeve Private te Pensionit